Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm – Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Tiệp Khắc) ngày 23/10/2015 (11/09/Ất Mùi). Hạnh phúc và an vui không phải do trời ban, Phật ban. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cần nhận thức và tu học, và người Phật tử trên bước đường tu học phải hiểu được điều này.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của thầy Thích Phước Tiến