Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu – Vô Ngã – Học Thuyết Và Ứng Dụng. Thuyết giảng tại Chùa Minh Quang, ngày 22/04/2017