Vô Minh Là Gì – Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp

Bài pháp thoại do đại đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Đức Quốc ngày 22/11/2015 (11/10/Ất Mùi). Xưa nay chúng ta biết đến đạo Phật là rất nhiều nhưng để hiểu lại là vấn đề khác. Nếu không tu đúng theo lời phật dạy thì chúng ta sẽ không có được an lạc.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến.