Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Vì Sao Gọi Là Chân Lý. Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hằng (Melbourne, Australia), ngày 30/04/2017 (05/04/Đinh Dậu)