Bài giảng ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada: Vì Sao Cần Phải Tu. Giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Vancouver, Canada), ngày 16-09-2017