Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Tùy Duyên. Thuyết giảng tại chùa Cổ Lâm (Bang Washington, Hoa Kỳ), ngày 16-12-2017