Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật

Bài pháp thoại do Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Pháp, ngày 03/11/2015 (nhằm ngày 22/09/Ất Mùi)