Bài giảng thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017, tại Úc Châu: Tu Tâm Là Đủ Rồi ?
Thuyết giảng tại Ni Viện Thiện Hòa (Úc Châu) ngày 31/03/2017 (04/03/Đinh Dậu)