Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu – Từ Bỏ Theo Lời Phật Dạy
Thuyết giảng tại: The Buddhist Society, ngày 09/04/2017 (13/03/Đinh Dậu)