Thuyết Pháp Thích Phước Tiến -Tâm Sự Chuyến Hoằng Pháp Tại Canada và Hoa Kỳ

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tu Viện Tường Vân nhân ngày khóa tu an lạc. Đại Đức kể về những kỉ niệm, những vui buồn, những khó khăn trong chuyến hoằng pháp trên đất Canada. Thầy Thích Phước Tiến rất tán thán tinh thần tu học của kiều bào nước ngoài để đến nghe giảng khi Giảng sư Thích Phước Tiến Thuyết pháp.
Thông qua bài Thuyết pháp, Thầy Thích Phước Tiến muốn khích lệ tinh thần tu học chánh pháp cho những người con phật trên cả thế giới.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến.