Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Nương Tựa Chính Mình

Bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Giác Lâm trong chuyến hoằng pháp ở nước ngoài. Trước khí nhập niết bàn, đức Phật nói hãy lấy giới luật làm thầy, và ngài nói với đệ tử hãy tự thắm đuốc lên mà đi, hãy làm hòn đảo cho chính mình để những lúc phiền não chúng ta tự nương tựa chính mình. Thông qua bài thuyết pháp, thầy Thích Phước Tiến chỉ ra rằng trong qua trình tu tập gắn với sự cầu nguyện, ước mơ, nhưng trên nguyên tắc giác ngộ cuộc đời thì khác
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài Thuyết Pháp của Thầy Thích Phước Tiến.