Thuyết Pháp Thầy Thích Phước Tiến – Nước Chung Một Dòng

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Thiền Viện Minh Đăng Quang trong chuyến hoằng pháp trên đất mỹ. Trong thời kì đa dạng hóa vấn đề tu tập, một số phật tử được hướng dẫn, một số tự tìm tòi, một số bị tác động từ nhiều phía. Vì vậy, trong bài thuyết pháp của thầy Thích Phước Tiến, thầy hướng dẫn lại chính xác con đường tu tập chánh pháp mà phật dạy để chúng ta có một cuộc sống an lạc hạnh phúc.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp Thích Phước Tiến 2015