Bài pháp thoại Thói Đời Ích Kỷ do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hội Trường Savannah Rapids (Bang Georgia, Hoa Kỳ), ngày 29-10-2017