Thích Phước Tiến Thuyết Pháp MP3 – Hạnh Nguyện Bồ Tát Địa Tạng

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
“Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề.”
Nhân ngày vía Địa Tạng, Thầy Thích Phước Tiến sẽ chia sẽ với chúng ta về hạnh nguyện vĩ đại này của Ngài.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.