Thích Phước Tiến Thuyết Pháp MP3 – Đức Nhẫn Nhục Của Quán Thế Âm

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Khi nói đến Bồ tát Quan Thế Âm phần lớn chúng ta hay nghĩ đến lòng Từ Bi, cứu khổ cứu nạn…Như vậy Bồ tát Quan Thế Âm trở thành biểu tượng của Từ Bi và oai thần bát khả tư nghì để cứu khổ chúng sinh trên cõi đời này được bình an. Chúng ta hãy cùng lắng nghe thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng về đức hạnh của bồ tát Quán Thế Âm.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.