Thích Phước Tiến thuyết pháp mới nhất – Chán Sự Đời

Bài thuyết pháp mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân chuyến hoằng pháp tại Mỹ và Canada năm 2014.
Cuộc đời giả tạm, nhiều thứ con người chạy theo thật phù phiếm, theo Thầy Thích Phước Tiến con người có thể vì tiền bạc mà ra tay giết hại lẫn nhau. Sẽ không có cảm giác chán đời khi là người của trần giang.
Qua bài thuyết pháp Chán Sự Đời của Thầy Thích Phước Tiến, quý phật tử có thêm phương pháp để tu tập, nhằm giữ cho người Phật Tử luôn tinh tấn, vững vàng hơn trong cuộc đời này.
Hãy cùng lắng nghe và theo dõi các bài thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật.