Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Phần 9

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn chia sẻ và hướng dẫn bởi Đại Đức Thích Phước Tiến chụ trì Tu Viện Tường Vân. Đây là bài giảng chuyên sâu về phật pháp đòi hỏi quý phật tử phải lắng lòng nghe giảng. Tâm bồ đề được mọc lên từ những hạt giống tình thương gieo từ vô lượng kiếp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thích Phước Tiến.
Kính chúc quý Phật tử tinh tấn trên con đường tu học.
Nam Mô A Di Đà Phật.