Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Phần 8

Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Liên Hoa. Bài giảng của thầy nhằm mục đích khởi lên cái tâm phật, tâm tu hành cho các bậc tì kheo và quý phật tử.Đây là bài giảng chuyên sâu về phật pháp đòi hỏi quý phật tử phải lắng lòng nghe giảng. Chúng ta phải thường xuyên gieo trồng những hạt giống lượng thiên thì việc khỏi tâm bồ đề mới dễ dàng.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.
Nam Mô A DI Đà Phật.
Kính chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học.