Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Phần 5

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa pháp hải. Bài giảng của thầy nhằm mục đích khởi lên cái tâm phật, tâm tu hành cho các bậc tì kheo và quý phật tử.Đây là bài giảng chuyên sâu về phật pháp đòi hỏi quý phật tử phải lắng lòng nghe giảng.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.