Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi

Đây là một câu nói như một tông chỉ của phật giáo, một sự khẳng định cho tính tự lập của đạo phật và vì vậy một số người có quan niệm đối với pháp môn tịnh độ tức là cầu nguyện để có được sự tiếp dẫn của a di đà, làm cho tông chỉ mang tính nghịch lí một cách tha lực.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân