Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Để Trở Thành Phật Tử

Qua bài thuyết pháp, Thầy Thích Phước Tiến muốn nhắn nhủ với những người chưa thành Phật tử để có một cái nhìn rõ hơn về đạo Phật đồng thời làm rõ nhận thức về lời Phật dạy đối với những ai đang là Phật tử để họ có thể giúp đỡ, giải thích một cách ngắn gọn và cơ bản nhất các thắc mắc đối với người chưa quy y.

Hãy cùng lắng nghe và chia sẽ bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến