Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đạo Lý Thầy Trò

Đạo lí thầy trò mang tính cách đạo đức từ trong học đường và ra ngoài xã hội, nó quyết định bổn phận của một người học trò đối với thầy, lễ nghĩa của một người học trò mà không biết thì người đó không thể làm gì cả, dù cho có tài giỏi cách mấy cũng không được trọng dụng.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật