Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Quan Âm Phật Đài ở thành Phố Huế. Đại hùng thể hiện cho sức mạnh lớn, lòng càn đảm, tính hùng lực của đức phật. Phải có tình hùng lực thì mới thực hiện được lòng đại bi để độ chốn sinh.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến.