Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Ăn Chay Và Ăn Mặn

Mục đích ăn chay thứ nhất là để trưởng dưỡng lòng thừ, thứ hai ăn chay là để tôn trọng sự sống bình đẳng của mọi chốn sinh, thứ ba ăn chay vì tôn trọng tánh phật trong tất cả mọi loài, thứ tư là để tránh quả báo, ác nghiệp trong đời và trong kiếp luân hồi.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật