Thích Phước Tiến Mới Nhất – Trân Quý Sự Sống

Pháp Thoại Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất tại Tịnh xá Hương thiền trên đất Mỹ. Đối với Đại Đức Thích Phước Tiến sự sống rất đáng giá, chúng ta cần tôn trọng bất cứ sự sống nào trên đời này. Không nên vì lợi ích riêng mà tướt đoạt quyền được sống của kẻ khác. AI cũng muốn sống, kể cả đó là loài súc vật, Đức Phật dành tình yêu thương công bằng cho toàn nhân loại. Thầy Thích Phước Tiến rất tán thán về tấm lòng của quý Phật tử kiều bào ở nước ngoài.

Qua bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta biết thêm trân trọng cuộc sống, biết thêm đạo lí về cuộc sống, tinh tấn trên con đường tu học tinh tấn.