Thích Phước Tiến Mới Nhất – Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Đức Viên. Tu pháp môn Tịnh độ có một điểm đặc biệt là Đới nghiệp vãng sinh. Giảng sư Thích Phước tiến chia sẻ sau khi được vãng sinh về thế giới Cực Lạc, nhờ vào năng lực không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà, Đại Thế Chí Bồ-tát và Quán Thế Âm Bồ-tát, cùng chư Thánh chúng, được họ dẫn dắt huân tu, trong tương lai dần dần nghiệp dứt tình không. Theo Đại Đức Thích Phước Tiến,từ nơi Phàm Thánh Đồng Cư Độ, rồi tu tiến đến Phương Tiện Hữu Dư Độ, kế tiếp tiến lên Thật Báo Trang Nghiêm Độ, cuối cùng đạt được chân thân của Phật. Đó là giai đoạn tiến tu của người có căn cơ hạ liệt. Đối với người có căn tánh Đại thừa, dù sinh đến bất kỳ quốc độ nào trong bốn quốc độ trên đều có thể thấy các quốc độ còn lại. Qua bài giảng của thầy Thích Phước Tiến, quý phật tử học tu theo con đường chánh đạo, tin tấn trên con đường tu học.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài pháp thoại của Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất.