Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Trung Bộ – Đại Kinh Người Chăn Bò

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Pháp Hải – HCM vào ngày 02-07-2012, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng để hiểu rõ hơn vấn đề này.