Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Trung Bộ – Đại Kinh Kosampiya

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Pháp Hải – HCM vào ngày 23-07-2012, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Kinh Kosampiya thuộc Kinh Trung Bộ, thông qua bộ kinh này chúng ta có thể truy nguyên được tất cả những vấn đề bất hòa trong tăng đoàn, và từ đó chúng ta mới có 6 Pháp Hòa Kính.
Mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng để hiểu rõ hơn vấn đề này.