Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Trung Bộ – Bài Kinh Ví Dụ Con Rắn

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân vào ngày 12-07-2011, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Bản kinh này là một bản kinh quan trọng trong việc nhận thức tu hành bà nhận thức về giáo lý của đức Phật.
Mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.