Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Pháp Cú – Phẩm A La Hán (Câu 90)

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 12-12-2012, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt gần nửa thế kỷ thuyết pháp của Ngài.
Mời quý vị lắng tâm cùng nghe thầy Thích Phước Tiến phân tích ý nghĩa của từng câu trong bộ kinh này. A Di Đà Phật!