Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Kim Cang 7

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân vào ngày 21-07-2012, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Kinh Kim Cang là một bản kinh vô cùng cao siêu, nếu chung ta không vững vàng về mặt nhận thức và không có tâm để tu thì không thể nào hiểu và vận dụng được.
Hãy lắng nghe bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến để có thể nâng cao thêm tầm nhận thức về bản kinh siêu việt này.