Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Bách Dụ (câu 6, câu 10)

Bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến mới nhất trong chuyến hoằng pháp trên đất Mỹ. Bô kinh Bách Dụ dưới sự chia sẻ và hướng dẫn của giảng sư Thích Phước Tiến.
Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ thầy chỉ như là 1 viên gạch góp phần xây nên lâu đài Phật Giáo, quý phật tử có thể học với bất kí vị sư thầy nói. Điều quan trọng mà Đại Đức Thích Phước Tiến nhăn nhủ là phải tu học theo chánh pháp, bài bản chứ không phải là vì sự mê tín nền học phật.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại của Thầy Thích Phước Tiến mới nhất.