Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Bách Dụ (câu 1 đến câu 4)

Thầy Thích Phước Tiến Thuyết pháp tại chùa Trừng Thủy trong chuyến hoằng pháp trên đất canada. Kinh bách dụ gồm 98 ví dụ về những câu chuyện kể đề từ đó quý phật tử rút ra được giáo điều phật giáo.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến Mới Nhất