Thích Phước Tiến Mới Nhất – Hành Trang Trụ Trì

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tổ đình Long Phước – Vĩnh Long ngày 04-07-2011, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Ngọn đuốc Chánh pháp được thắp sáng muôn nơi là do Tăng, Ni hoằng hoá. Khi một vị Tăng hay Ni đến trụ trì một ngôi chùa, tự, viện nào, thì vai trò hoằng pháp lợi sanh rất là trọng đại. Phải sống làm sao? Hoằng pháp như thế nào mà cả “trăm họ” đều cảm phục đức hạnh, tài năng của mình, để quy hướng tu tập theo giáo pháp của Như Lai và phụng trì ngôi Tam bảo mỗi ngày một hưng thạnh với địa phương mình đến.
Chúng ta hãy cùng lắng lòng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.