Thích Phước Tiến Mới Nhất – Chánh Báo Và Y Báo

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tổ Đình Pháp Hội – Bình Thuận vào ngày 15-08-2010, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Chánh báo là quả báo gốc hay là quả báo chủ yếu của nghiệp nhân đã tạo, còn y báo là quả báo nương nơi chánh báo mà có như nhà cửa cảnh vật xung quanh..Vì có con người tốt mới có cảnh vật tốt. Chữ tốt ở đây là chỉ cho con người có tài, có trí, có đức hạnh. Người tài trí đức hạnh ở đâu thì hoàn cảnh sẽ chuyển theo họ trở thành tốt đẹp.
Chúng ta hãy lắng tâm nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến để tìm hiểu về khái niệm chánh báo và y báo trong đạo Phật.