Thích Phước Tiến Mới Nhất – Bốn Pháp Nương Tựa (2011)

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến được thuyết giảng tại chùa Đức Hoa – Bình Dương vào ngày 30-09-2011, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
“Con nương tựa nơi Ngài không vì lợi lạc- Không phải vì sợ Ngài, hay muốn nổi danh- Không phải như mưa đá từ mặt trời vận chuyển- Không phải mong đạt kiến thức rộng sanh- Nhưng là do sức mạnh của tình thương không ngăn cách- Ở nơi Ngài tầm mắt vô song bao quát- Cho con an toàn vượt qua biển Luân Hồi- Con đệ đầu, Bạch Đức Thế Tôn, con xin thành kẻ theo Ngài”.
Hãy cùng nghe bài pháp thoại mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến để hiểu thế nào là bốn pháp nương tựa.