Thích Phước Tiến Mới Nhất – Bồ Tát Hạnh

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến được thuyết giảng ngày 06-12-2009 tại chùa Vĩnh Nghiêm – Úc Châu, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Bồ Tát Tâm là chân thành, thành thật, từ bi. Bồ Tát Hạnh là rời khỏi tất cả tướng, tu tất cả thiện. Sự khác biệt giữa bồ tát và phàm phu là phàm phu chỉ lo cho bản thân mình., Bồ Tát thì lo cho tất cả chúng sinh ,phục vụ cho tất cả chúng sinh.
Hãy cùng nghe bài pháp thoại mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến để tìm hiểu về hạnh Bồ tát trong Phật giáo.