Thích Phước Tiến Mới Nhất – Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ (2010)

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến được thuyết giảng vào ngày 05-06-2010 tại Long Hưng Tự – HCM. Thuộc chuyên đề nhưng bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng
Bát Chánh Đạo là hành pháp thứ bảy trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Hành pháp Bát Chánh Đạo là pháp môn thực tiễn đại biểu đặc trưng tối quan trọng cho những lời dạy của đức Đạo sư trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Vì pháp môn này là một phương pháp chính xác để hành giả hướng đến Niết-bàn giải thoát,là con đường được Đức Phật nói ra lần đầu tiên sau khi Ngài thành Đạo tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như bạn tu của Ngài trước đó để tránh xa hai thái độ sống cực đoan giữa đau khổ và khoái lạc đưa hành giả đến con đường Trung đạo không vướng mắc hai bên.
Hãy cùng lắng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến để hiểu thêm về bát chánh đạo trong phật giáo.