Thích Phước Tiến Mới Nhất – Ảo Tưởng

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Niệm Đưởng Hải Đức trong chuyến hoằng pháp trên đất Mỹ. Nếu muốn đạo phật nhập thế, trước hết đạo phật phải đạp ứng nhu cầu của quần chúng, cơ bản nhất là cơm ăn, áo mặc, gia đình hạnh phúc, đừng bệnh tật, ốm đau. Theo Thầy Thích Phước Tiến, phật giáo đáp ứng được điều cơ bản của thiên hạ, thì đạo phật sẽ phát triển vững mạnh. Phật giáo đang chuyển mình trên con đường nhập thế. Giảng Sư Thích Phước Tiến đang thay đổi quan niệm Đạo Phật sai lầm của nhiều người.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến Mới Nhất.