Thích Phước Tiến Mới Nhất – 6 Pháp Hòa Kính

Đại Đức Thích Phước Tiến giảng pháp tại Niệm Phật Đường Hải Dương. Sáu phương pháp sống đem lại sự hòa thuận, yêu thương, chia sẻ cho nhau, từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Một tổ chức , một gia đình muốn tồn tại và phát triển phải có tính nhất trí, 1 tăng đoàn muốn phát triển thì phải hòa hợp nhất trí và thanh tịnh. Qua bài pháp thoại 6 pháp hòa kính. Thầy Thích Phước Tiến muốn nêu cao tình thần hòa hợp, yêu thương để có một cuộc sống an lạc.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến Mới Nhất.