Thích Phước Tiến mới nhất 2015 – Kinh Di Giáo Phần 7

Bải Giảng Kinh của Đại Đức Thích Phước Tiến Giảng tại Tu Viện Tường Vân. Kinh pháp cú là một trong những bộ kinh nền tảng của bậc tì kheo. Theo Thầy Thích Phước Tiến thì đây là một bài giảng chuyên sâu về phật pháp đòi hỏi người nghe phải lắng lòng nghe giảng.
Kinh di giáo là bộ kinh được viết trước khi đức phật nhập niết bàn, đây là những lời nói tinh túy, chắt lọc để hướng đến người đời trên con đường tu học chánh pháp
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thích Phước Tiến mới nhất 2015.