Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14

Bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến trên con đường Hoằng Pháp trên đât Mỹ. Đại Đức Thích Phước Tiến rất vui mừng trước tinh thần truyền thống Việt Nam của quý Phật Tử Kiều bào. Thầy Thích Phước Tiến rất tán thán tình thần tu học của quý phật tử, thầy hướng dẫn và chia sẻ về bộ kinh bách dụ đến với kiều bào. Kinh Bách Dụ là bộ kinh gồm hơn 100 chuyện kể về giáo lí Phật pháp, quý phật tử nghe rất dể hiểu. Qua bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ tinh tấn hơn trên con đường tu học.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Pháp thoại của Thầy Thích Phước Tiến.