Thích Phước Tiến Mới Nhất – Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2

Pháp thoại mới nhất 2015 do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Giảng sư Thích Phước Tiến thay mặt cho Đức Phật truyền trao giáo lý cho mọi người, đó là công việc hoằng pháp. Để trở thành giảng sư chúng ta cần những yếu tố thế nào?. Thầy Thích Phước Tiến sẻ chia sẻ những hướng dẫn cụ thể, dễ dàng áp dụng cho công việc hoằng pháp cao cả này.
Qua bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến, quý phật tử sẽ tinh tấn hơn trên con đường tu học.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất 2015.