Thích Phước Tiến English Subtitles – Ma Chướng (Ghost Obstacles)

Ma chướng là những gì khó khăn, cản trở cho sự tu học của chúng ta hay còn gọi là thử thách hay là đổ nghiệp. Có những người trên con đường tu học, càng tu cáng khổ, càng tu càng khó khăn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến để làm rõ điều này
Nam Mô A Di Đà Phật
Kình chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học.