Thích Phước Tiến English sub – Vô Ngã Giữa Đời Thường

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Chùa Hương Sơn. “Vô ngã” nghĩa là trong con người chúng ta không có cái đồng nhất, bất biến và tự tại. Phật giáo chủ trương trong con người do hai phần tâm lý và vật lý phối hợp. Theo Giảng Sư Thích Phước Tiến thì cả hai đều tùy duyên chuyển biến khi thăng khi trầm, nhưng không phải mất hẳn. Chẳng những chỉ con người là “vô ngã”, đức Phật nói: “Tất cả pháp đều vô ngã” (chư pháp vô ngã). Vì tất cả pháp không pháp nào không bị sanh diệt, tất cả pháp đều chuyển biến và không độc lập. Đại Đức Thích Phước Tiến đưa ra ví dụ: một chiếc áo, một cái bàn từ mới đến cũ nó chuyển biến từng giây phút, sự thành hình của nó là do nhiều nhân duyên kết hợp.
Bài Thuyết Pháp của Thầy Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh.
Hãy cùng theo dõi và lắng nghe các bài thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến