Thích Phước Tiến English sub – Ở Hiền Gặp Lành

Đại Đức Thích Phước Tiến mong rắng người phật tử cần giác ngộ, chúng ta nếu đến với đạo phật hãy đến bằng trí tuệ bằng sự học tu chứ khổng chỉ bằng tín ngưỡng, chúng ta cần hiểu về chân giá trị của đạo phật. Nếu chúng ta đến với đạo phật chỉ bằng tín ngưỡng thì cuộc đời chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề khổ đau và sinh tử.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết Pháp Thích Phước Tiến subtitles.
Nam Mô A Di Đà Phật.