Thích Phước Tiến English sub – Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ

Bài pháp thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Đây là những bài nằm trong chuyến hoằng pháp tại Canada và Mỹ của giảng sư Thích Phước Tiến năm 2014, Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ gồm các yếu tố Giác Ngộ: Chánh Niệm – Trạch Pháp – Tinh Tấn – Hỷ – Thư Thái – Định- Xả. Khi thực hành những pháp thành tựu này giúp người Phật tử nhận thức một cách độc lập, tự do, tự chủ, có tỉnh giác, không bị những tín điều, giáo điều, những xu hướng ỷ lại vào những quyền năng thần lực gia hộ, đức tin bị mù quáng, làm tiêu hết mọi ý chí suy tư, tự chủ cá nhân của con người.
Bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến được dịch sang Tiếng Anh.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của giảng sư Thích Phước Tiến.