Thích Phước Tiến Eng sub -Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo

Bài Giảng Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tổ Đình Ấn Quang. Trong các kinh điển có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng chữ Niết Bàn (Nirvana) không ngoài những nghĩa Viên tịch (hoàn toàn vắng lặng), Vô sanh (không còn sanh diệt) và Giải thoát v.v… những nghĩa này nhằm chỉ cho người đạt đạo sống trong trạng thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng, dứt hết vọng tưởng vô minh. Qua bài giảng của giảng sư Thích Phước Tiến, quý phật tử biết thêm nhiều điều về giáo lí Phật giáo và tinh tấn trên con đường tu học.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến.