Thích Phước Tiến eng Sub – Thiền, Yoga Và Sức Khỏe

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ về mối tương quan giữa thiền và yoga, và lợi ích to lớn của 2 phương pháp này đối với sức khỏe.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến subtitles.
Nam Mô A Di Đà Phật