Thích Phước Tiến Eng Sub – Sự Vĩ Đại Của Đức Phật

Đức phật được sinh ra và lớn lên như một quy luật của tất cả chúng ta, người cũng là một con người, nhưng sự vĩ đại của người không gì đo đếm được, ngài là một chứng nhân lịch sử và những giáo điều phật giáo đã trở thành chân lí. Kinh điển phật giáo là những gì góm nhặt được, những cái tinh túy nhất của lời phật dạy.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến subtitles.